תכנית אב אגנית

טופס פניות הציבור

מטרת העל


הכנת תכנית אב כוללת ומדיניות לניהול אגן הירקון/אל עוג'ה בהתבסס על מכלול ההיבטים ההידרולוגיים, האקולוגיים והסביבתיים ובשילוב נכון עם הפעילות האנושית, להפיכת האגן למרחב איכות סביבתי, אורבני ואזורי חוצה גבולות.


מטרות התכנית


1. ריכוז מידע גיאוגרפי, הידרולוגי, סביבתי, חברתי, כלכלי ומשפטי על האגן אשר ישמש להכנת בסיס נתונים ולמגוון גורמים לקבלת החלטות.

2. תכנון בר קיימא: גיבוש עקרונות והצעות לפתרונות לנושאי ניקוז, הקטנת סכנת הצפות, ניהול משאבי מים, ביוב וסחף.

3. גיבוש עקרונות והצעות לשיקום המערכת האקולוגית ושמירה על משאבי הטבע, פיתוח מסדרונות אקולוגיים וצירים ירוקים לאורך הנחלים ויצירה ושמירה על קשר בין יחידות נוף, יערות, שמורות הטבע, מחצבות ופארקים.

4. שימור ופיתוח החקלאות, השטחים החקלאיים וגיבוש עקרונות לממשק עם הנחלים והשטחים הפתוחים.

5. שיפור איכות החיים (מיטביות - well being) ושיתוף בעלי העניין באגן.

6. שימור ופיתוח אתרי תיירות ומורשת וחיבורם לצירי הנחלים, לשטחים הפתוחים, הפנאי והנופש.

7. בניית מודלים למימוש הפוטנציאל הכלכלי הרב תחומי והכלל אגני במסגרת העיקרון של פיתוח בר קיימא.

8. יצירת בסיס לניהול אגני.

9. הצגת תרחישים עתידיים של האגן לאור שינוים דמוגרפיים ואחרים.

10. יצירת במה לעבודה רב תחומית משותפת בין ישראל והרשות הפלסטינית בתחום האגן.

11. גיבוש תכנית פעולה ליישום התכנית. 

 


דברי הסבר למטרות התכנית


הסבר למטרת העל


התכנית תאפשר את תחילתו של תהליך שיקום הידרולוגי, אקולוגי וסביבתי אזורי רב שנתי בד בבד עם שימור ופיתוח התשתיות, הבינוי והתיירות. התכנית תתייחס למגוון מרכיבים: סביבתיים, נופיים, חברתיים, הידרולוגיים והנדסיים, כלכליים, ארכיאולוגיים, תיירותיים, מדיניים, משפטיים ואחרים. תשומת לב מיוחדת תינתן להיבטים של שיתוף פעולה בינלאומי ובניית תשתית לניהול אגני משותף, שיתוף התושבים ואנשי מקצוע מהרשות הפלסטינית.


הסבר למטרות התכנית


1. המידע שנאסף ישמש לבנית בסיס נתונים שישמש מקבלי החלטות ובעלי עניין ללימוד נושאים בהיבט האגני ולקבלת החלטות בהתאם למדיניות שתקבע בתכנית האב.

2. תכנון – ההמלצות בתחום תכנון ובניה מבוססות על הבנת הנושא בעבר ובהווה ותחזיות שונות לעשרות השנים הבאות.

3. אקולוגיה – התכנית גובשה מתוך הגישה שהאגן הוא מערכת אקולוגית שכוללת רכיבים יבשתיים ורכיבים אקווטיים, שחלקם נחליי איתן ורובם נחלי אכזב.

4. חקלאות – התכנית מכירה בחשיבות הגדולה של השארת שטחי חקלאות נרחבים למגוון צרכים, כולל פרנסה, שמירה על נופי תרבות ועל קשרים ורצף בין יחידות נוף שונות שזוהו בפרק האקולוגי.

5. איכות חיים – למרות חילוקי דעות, הגישה הבסיסית מעמידה את האדם בראש ולכן התכנית גובשה מתוך מטרה ליצור מרחבים איכותיים הקשורים אחד לשני ובכך ליצור מערכת win – win לטובת האדם.

6. תיירות ומורשת – מדובר באתרי תיירות ומורשת הקשורים לנחלים ולאגן בכלל בין אם באמצעות מיקומם או תיפקודם והנגשתם לכלל הציבור כחלק ממערך כולל של תיירות ומורשת.

7. כלכלה – מודל כללי יגדיר את הפוטנציאל לפיתוח האגן כמערכת כוללת ושלבים מוצעים לקידומו.

8. ניהול אגני – היום אין מערכת שמטפלת בנושאים האגניים באף צד של ה"קו הירוק". אחת מהמטרות המרכזיות של התכנית היא ניתוח כמה חלופות והמלצה על חלופה מועדפת ליצירת מערכת שתטפל בנושאים האגניים.

9. תרחישים עתידיים – חוסר הוודאות נגזר ממרכיבי התרחישים, שכוללים את הגדלת השטחים הבנויים והתשתיות הנלוות, שינויי אקלים ועוד.

10. שיתוף פעולה בין ישראלים לפלסטינים הוא מרכיב קריטי ביכולת ליישם את התכנית בכל האגן.

11. תכנית פעולה ליישום תגדיר את מגוון הפעולות ליישום התכנית.