איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

מבנה הרשות

מספר הגופים החברים ברשות נחל הירקון הוא 18

משרדי ממשלה – איכות הסביבה, חקלאות, פנים.

רשויות מקומיות – תל-אביב-יפו, רמת-גן, בני ברק, פתח-תקוה, רמת השרון, הוד השרון, מועצה האזורית דרום השרון.

תאגידים שהנחל משמש גורם במילוי תפקידיהם – קק"ל, חברת מקורות, רשות הטבע והגנים, רשות ניקוז ירקון, איגוד ערים דן לביוב ואיכות סביבה, החמ"ת, חברת גני יהושע.

בעלי מקרקעין – מינהל מקרקעי ישראל. מועצת רשות הנחל מורכבת מנציג אחד של כל חבר מחברי הרשות.

הנהלת הרשות מונה תשעה חברים מבין חברי המועצה: המשרד לאיכות הסביבה, משרד החקלאות, עיריית תל-אביב-יפו, עיריית פתח-תקוה, עיריית בני ברק, עיריית רמת-גן, איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה, רשות ניקוז ירקון, רשות הטבע והגנים. השר לאיכות הסביבה ממנה את יושב ראש המועצה וההנהלה מקרב חברי הרשות.

הנהלת הרשות ממנה ומעסיקה עובדים בתפקידים הבאים: מנהל הרשות, ביולוג/מנהל השטח, פקח ומנהלת משרד. בנוסף, ספקי שרותים, הרשות מעסיקה: יועץ משפטי, רואה חשבון, מהנדס, יועץ ביטוח, מבקר פנים ובעלי מקצוע נוספים על פי הצורך. תרשים אירגוני רצ"ב תרשים אירגוני ומצבת כוח האדם של רשות נחל הירקון