איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

חומר אורגני ומתכות

השפעת חומר אורגני מסיס ומרחף על ריכוז מיקרו מזהמים במי הירקון ועל השתנותם עם הזמן והמרחב

ד"ר מנחם בן חור, המכון למדעי הקרקע, המים ואיכות הסביבה מכון וולקני

תקציר
נחל הירקון עובר באזור המאוכלס ביותר בארץ ויכול לשמש כדגם לנחל בארצות מתפתחות עם אקלים יבש ויבש למחצה, שמקורות המים השפירים בהם מדולדלים. בעבר, זרמו מי מעיינות בכמות רבה יחסית במשך כל השנה, והנחל תיפקד כמערכת אקולוגית טבעית ועשירה עם מספר גדול של בעלי חיים וצמחייה מגוונת. אולם, בעשורים האחרונים, עקב העברת מי מעיינות אלו למוביל הארצי, הצטמצמה זרימת מי המעיינות לאפיק הירקון. מקורות המים העיקריים שזורמים כיום באפיק נחל הירקון או ביובליו הם קולחים ברמות טיפול שונות ומי שיטפונות. הבעיות המרכזיות בשיקום הירקון היא, השפעת הזרמת הקולחים לנחל על איכות מי הירקון ועל המערכת האקולוגית שלו.

עבודת המחקר הנוכחית התמקדה באפיון נחל הירקון מבחינת הרכבו הכימי של המים הזורמים בו, בחינת מקורות הזיהום בנחל ולימוד הקשר בין חומר אורגני הומי ויסודות-המיקרו במי הנחל.
דגימות מים נלקחו מיובלי הירקון, ממכוני הטיפול בשפכים שהקולחים מהם מגיעים לירקון ובמקומות שונים לאורך אפיק הירקון במועדים שונים מסוף שנת 1998 ועד תחילת שנת 2001. בדגימות מים אלו נקבעו ה- pH, ה- EC, ריכוז יסודות-המיקרו והמקרו, החומר האורגני בצורותיו השונות ריכוז הדטרגנטים והחומר המרחף.

לאורך תקופת המחקר לא הייתה זרימה של מים שפירים ממעיינות ראש העין למורד הנחל, ואיכות המים בנופרים מאופיינת בפרקציה אי- אורגנית גבוהה מכלל המוצקים המרחפים, ובעלת שונות גבוהה יחסית של פרמטרים של מדדי איכות מים עם הזמן, במרבית המשתנים שנבחנו, יחסית לגוף מים טבעי.

בעבודה זו נמצא שיסודות-המיקרו בנחל הם בטווח הריכוזים המותרים במי שתייה ולכן אינם מהווים סכנה לאדם (תקנות המים, 1993), אולם יכולים לגרום לפגיעה אקולוגית. ריכוז כלל המוצקים המרחפים גבוה מהריכוז המותר להרחקה לנחלים מלבד מורד קולחי רמה"ש המושפע מאיכות טובה של קולחי רמה"ש המוזרמת לנחל, ריכוז החומר האורגני הכללי וריכוז הדטרגנטים האניונים גבוה מהרמה המותרת להזרמה לנחלים במורד קנה (תקנות המים, המשרד לאיכות הסביבה, 2000) והסיבה לכך היא איכות הקולחים מנחל קנה הזורם לירקון.
באופן כללי, לא נמצאה השפעה של כמויות הגשם ושטף הזרימה בנחל על ריכוז החומר האורגני, כלל המוצקים המרחפים, יסודות-המיקרו וריכוז המלחים, ופרמטרים אלה מושפעים בעיקר מאיכות הקולחים המוזרמים ליובלי הירקון או ישירות לאפיק לנחל. כמו כן, במרבית יסודות-המיקרו, החומר האורגני וכלל המוצקים המרחפים לא נמצאה מגמה מובהקת בשינוי ריכוזם עם הזמן. אולם, נמצאה השפעה של עונות השנה על ריכוז הדטרגנטים האניונים עקב הבדלים בטמפרטורות המים בין העונות.

לאורך אפיק הנחל ערכי ה- pH וה- EC דומים לערכי מי היובלים. כמו כן, לאורך אפיק הנחל מהמעלה למורד ישנה מגמת ירידה של כלל המוצקים המרחפים עד למורד קולחי רמה"ש וזאת עקב שקיעת חלקיקים מרחפים המואצת בנוכחות חומר אורגני או מחדירת מים עם ריכוז מוצקים מרחפים נמוך יותר לנחל. בכל מקומות הדגימה הפרקציה הגסה (>1 מיקרון) מהווה את רוב החלקיקים המרחפים במים. השתנות החומר האורגני והדטרגנטים באפיק הנחל מושפע מאיכות הקולחים המוזרמת אליו ומתהליך "הטיהור העצמי" של הנחל, ועיקרו של החומר האורגני בכל מקומות הדגימה, הוא החומר האורגני המסיס. ברוב מקומות הדגימה באפיק הנחל היסודות B, V, Mn, Cu ו- Sr נמצאים בעיקר כמסיסים ואילו Al, Fe ו- Zn נמצאים קשורים/ספוחים לחומר המרחף, וברובו לפרקציה הגסה. מקור יסודות-המקרו, באפיק הנחל, הוא בעיקרו בזרימת הקולחים ישירות לנחל או ליובליו.

בכל יסודות-המיקרו מלבד הבורון, לא נמצאה רגרסיה מובהקת בין ריכוזי היסודות והחומר האורגני. כמו כן, לא נמצא קשר חיובי בין ריכוז החומר האורגני לריכוז יסודות-המיקרו, עקב ריכוז נמוך יחסית של היסודות לעומת ריכוז החומר האורגני המסיס/המרחף.