איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

גישות תכנון

הגישה האסטרטגית
שותפות יעילה מצריכה פיתוח ודבקות בתכנון ארוך טווח. כלומר, בתכנון המתחשב ועונה על צרכים רב גוניים בעת ובעונה אחת ולאורך זמן. תהליך אסטרטגי הנו תהליך שבו ניתנת מענה לשאלות הבאות: היכן אנו עכשיו? להיכן היינו רוצים להגיע? כיצד נגיע לשם?

הגישה האינטגרטיבית
הסביבה האנושית מורכבת משלושה אלמנטים מרכזיים: אקולוגיה, כלכלה ותרבות, הקשורים אחד בשני באופן מורכב ותלותי. אי לכך, בכדי להתמודד עם בעיות סביבתיות, יש לבחון היטב כל אחד מהאלמנטים הללו בנפרד ואת הקשרים ביניהם בעיקר. בחינה זו תתאפשר בעזרת השימוש בגישה האינטגרטיבית ובשיטת 'הערכה סביבתית אינטגרטיבית ' Integrated Environmental Assessment (IEA). שיטה זו מוגדרת כ: "תהליך מובנה של טיפול בבעיות מורכבות על ידי שימוש בידע מתחומי מדע או/ו מבעלי עניין (stakeholders) שונים, שבסופו מופקות תובנות אינטגרטיביות הזמינות למקבלי החלטות". מאחר ותיירות אקולוגית בהגדרתה, שואפת להתמודד עם כלל הבעיות הסביבתיות – על מתכנניה, מפתחיה ומנהליה לאמץ את גישת ושיטת הערכה האינטגרטיבית.

הגישה ההשתתפותית
גישה זו המכונה גם 'הגישה האינטראקטיבית' או 'התקשורתית', שואפת לערב את הציבור הרחב – בנוסף לקובעי מדיניות, אנשי ציבור ומדענים – בתהליכי תכנון, פיתוח וניהול פרויקטים ציבוריים, מאחר וניסיון מוכיח כי מעורבותו של הציבור הכרחית להצלחת הפרויקטים; המעורבות מבטיחה מיעוט התנגדויות והפיכת התוכנית ליישומית ומעשית – זאת עקב מחויבות והרגשת הבעלות על התוכנית.

הגישה השיתופית
בכדי להבטיח השתתפות מקסימלית בתכנון פיתוח וניהול של תיירות אקולוגית, מוצעת הגישה השיתופית. גישה זו, המכונה גם 'גישת הניהול המשותף', 'ניהול מעורב', 'ניהול רב-משתתפים', או 'ניהול השולחן-העגול', שואפת למצב שבו "שני גורמים חברתיים או יותר, מנהלים משא ומתן, מגדירים, ומבטיחים בינם לבין עצמם, חלוקה הוגנת של תפקודים ניהוליים, זכויות ותחומי אחריות (חובות) עבור שטח, אזור או מערכת של משאבים טבעיים". הגישה השיתופית וכליה הבסיסיים – תקשורת, שיתוף פעולה, ותיאום – הנם האמצעים המרכזיים להשגת מטרות התיירות אקולוגית.

גישת 'לימוד תוך כדי עשייה' (Approach Learning by doing)
שותפים צריכים להכיר בעובדה שניהול הוא תמיד ניסיוני; תהליך של יישום החלטות, בקרה על יישום, ניתוח ממצאי הבקרה, עדכון החלטות לפי מסקנות הניתוח, וחוזר חלילה, ולכן דורש גמישות פתיחות ודינמיות

שנת התיירות האקולוגית העולמית  http://www.ecotourism2002.org
רקע: שנת 2002 הוכרזה על ידי האו"ם כ "שנת התיירות האקולוגית העולמית". ההחלטה להתמקד בנושא זה נעשתה על בסיס ההכרה בפוטנציאל התיירות האקולוגית ככלי פיתוח וקידום שלושת המטרות העיקריות של אמנת המגוון הביולוגי:

1. שימור המגוון הביולוגי והתרבותי
2. קידום שימוש בר קיימא במגוון ביולוגי ע"י יצירת הכנסה, מקומות פרנסה, והזדמנויות עסקיות בתחום התיירות אקולוגית ובעסקים נלווים
3. חלוקת רווחים שוויונית מתיירות אקולוגית עם קהילות מקומיות וילידים

הארגונים האחראיים: שני הארגונים המרכזיים האחראיים לשנת התיירות האקולוגית הנם 'הארגון העולמי לתיירות' (WTO) ו 'התוכנית הסביבתית של האו"ם' (UNEP).

המטרות: המטרות העיקריות של ארגונים אלו הן לפתוח דיון רחב לגבי התרומה הפוטנציאלית של תיירות אקולוגית לפיתוח בר קיימא, וכן להחליף מידע בנושא שיטות והפקת לקחים אשר נלמדו במהלך תכנון, פיתוח, ניהול ושיווק של תיירות אקולוגית.

מיכל וימר–לוריא – יועצת לתכנון תיירות אקולוגית ©