איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

מבנים בתהליך תמ"א 38

תכניות המתאר המחוזיות של מחוזות מרכז ות"א, מגדירות מגבלות בנייה בשטחי פשט ההצפה של נחל הירקון.
מבנים הנמצאים בגבולות מגבלות הבנייה צריכים לעמוד בהנחיות התמ"מ.

להלן קישורים למסמכי התמ"מ באתר מינהל התכנון:
תמ"מ 10/3 – מחוז מרכז – נחל ירקון
תמ"מ 2/5 – מחוז ת"א – נחל ירקון

מסמכים להגשת הבקשה:

  • מכתב נלווה של מגיש הבקשה (PDF)
  • תכנית קומת קרקע (כולל סימוני גבהים) (PDF)
  • תכנית חניון תת-קרקעי (PDF)
  • תכנית חתכי הבניין (PDF)
  • דו"ח הידרולוג (PDF)

נדרש להגיש תכניות לרשות נחל הירקון לאחר קבלת תיק מידע והפנייה מהרשות המקומית.

  • שחרר קבצים כאן או
    סוגי שדות מורשים: zip.