איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

תכניות והיתרי בנייה

הגשת מסמכים לצורך קבלת חוות-דעת של רשות נחל הירקון תתבצע באמצעות טופס הגשת המסמכים הנ"ל.

נדרש להעביר את המסמכים הבאים, בהתאם לסוג היישות התכנונית נושא הבקשה:

  • מכתב הסבר נלווה של מגיש/ת הבקשה (PDF)
  • מסמך הוראות התכנית (PDF)
  • תשריט התכנית/נספח בינוי (PDF ו – SHP)
  • נספח ניקוז (PDF)
  • סקר גיאולוגי (PDF)
  • נספח נופי (PDF)
  • נספח סביבתי (PDF)

  • שחרר קבצים כאן או
    סוגי שדות מורשים: zip.