איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

מכרז 1/2018 עבודות כיסוח

רשות נחל הירקון  מזמינה הצעות מקבלנים בעלי ניסיון מוכח בעבודות בנחלים לביצוע עבודות כיסוח באיזור נחל ירקון.

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז בסך 1,000 ₪ במשרדי הרשות ברח' אוסישקין 9 תל-אביב,  טל:   03-5460233 בתיאום מראש.

המשתתפים מתבקשים להשתתף בסיור קבלנים שיתקיים ביום  שלישי, 1במאי 2018, בשעה 9:00 בבוקר, נפגשים במגרש החניה של בית עלמין רמת השרון שנמצא בצמוד למחלף מורשה.

לא בית עלמין ירקונים!

את ההצעות יש להגיש במשרדי הרשות, בתיאום מראש,  עד ליום 23 במאי 2018 בשעה 09:00, בצירוף המלצות ומסמכים המוכיחים כי המציע, או המבצע מטעמו, בעל כל הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע העבודות נשוא המכרז.

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בסך 10,000 ₪ בתוקף עד ליום 23 באוגוסט 2018.

העבודות הן מזדמנות על פי צורכי הרשות במהלך תקופת ההסכם.

אין הרשות מחוייבת להזמין עבודות כל שהן.

הרשות רשאית לחלק את העבודה בין מספר קבלנים, ואינה מתחייבת  לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה. הצעות העומדות בדרישות יצורפו למאגר הרשות לעבודות עתידיות.

לרשות אופציה לנהל משא ומתן עם כל קבלן שייבחר להצטרף למאגר.

ההצעות תפתחנה ביום 23 במאי 2018 בשעה 09:05  המשתתפים מוזמנים.