איכות מים
אינה מתאימה לשייט

דגל איכות מים

תכנית האב האגנית (2020)

מטרת העל של תכנית האב לאגן היקוות הירקון – אל-עוג'ה הינה לייצר ראייה כלל־אגנית כוללת המתייחסת לארבעה מרכיבים עיקריים: ראייה רב־דורית וארוכת טווח המגדירה את היחסים בין הנחל והמרחב המבונה; הטבע במרכז; האדם במרכז; מניעת נזקים כתוצאה מהפיתוח המואץ, מאירועי קיצון ומשינויי אקלים.

רשות נחל הירקון לקחה על עצמה מטלה כבדה כשהחליטה להכין תכנית לכל אגן ההיקוות, אבל היה ברור שללא תכנית כזאת אי-אפשר יהיה לייצר את הראייה הכוללת והנדרשת. הביטוי לכך נמצא במטרות שהוגדרו. התכנית מספקת עקרונות חשובים שנובעים מהבנת המרחב הפיסי ומצורכי האדם שפועל בו, וצריכה לשמש תכנית מנחה לכלל בעלי העניין בכל הרמות.
(מתוך: "פתח דבר" התכנית)

תכנית אב לאגן נחל הירקון >>
פרק התכנית האגנית >>

תוכן עניינים

>> פרק התכנית האגנית – נמצא במלואו בהמשך העמוד הנוכחי<<
פרק א': רקע כללי
פרק ב': תכנית אב לירקון 1996, ותוכניות מתאר 2007-2008
פרק ג': התוויית עקרונות לניהול הידרולוגי
פרק ד': היבטים סביבתיים ברשות הפלסטינית
פרק ה': היבטים אקולוגיים
פרק ו': היבטים כלכליים
פרק ז': מכלולי מורשת ונופי תרבות
פרק ח': היבטים משפטיים
תכניות ופרויקטים עתידיים